ย้อนหลังไปในอดีตสมัยยังเป็นสาธารณรัฐแห่งเชคโกสโลวาเกีย (Republic Of Czechoslovakia) พรรคคอมมิวนิสตของสหภาพโซเวียตมีอิทธิพลในเชคโกสโลวาเกียมาตลอด แต่หลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลาย เชคโกสโลวะเกียได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างสันติ และเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2536 รัฐบาลได้ให้สลายสาธารณรัฐแห่งเชคโกสโลวาเกียเป็น 2ส่วน คือ สาธารณรัฐเช็กและสาธารณรัฐสโลวัก (Slovakia) โดยในปัจจุบันสาธารณรัฐเช็กได้ใช้การปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย ที่มีประธานาธิบดเป็นประมุข

เช็ก ตั้งอยู่บริเวณยุโรปตอนกลาง เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ประกอบด้วย 2 แคว้นใหญ่ คือ   แคว้นโบฮีเมีย (Bohemia) และแคว้นโมราเวีย(Moraria) มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับเยอรมนี ทิศตะวันออกติดกับสโลวาเกียและฮังการี ทิศใต้ติดกับสโลวีเนียและอิตาลี ส่วนทิศตะวันตกติดกับสวิตเซอร์แลนด์และลิก  เตนสไตน์ พื้นที่ส่วนใหญ่ของเช็กอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 200 เมตร ดินแดนประกอบไปด้วยที่ราบสูง เนินเขา แม่น้ำ รวมถึงทะเลสาบขนาดเล็กมากมาย สภาพแวดล้อมทั่วไปถือเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชชั้นดี เนื่องจากมีดินที่อุดมสมบูรณ์ อากาศอบอุ่นแบบภาคพื้นทวีป นอกจากนั้นยังมีแร่ธาตุที่สำคัญอย่างถ่านหิน และยูเรเนียม (Uranium) ด้วย

ชื่อทางการ
สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)
เมืองหลวง
กรุงปราก (Prague)
วันชาติ
28 ตุลาคม
ภาษาราชการ
เช็ก (Czech)
ศาสนาหลัก
คริสต์ นิกายโรมันคาธอลิก
สกุลเงิน
โครูนา (Koruna/CZK

 


     
 
 
 
 
       
       
  Tel: 02-3201745-6, 085-666-3963 Fax: 02-3201747 Email: booking.happygroup@gmail.com