กรุงปราก       
ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งพันยอดปราสาท (City of The Thousand Spires) เพราะกรุงปรากได้อนุรักษ์ สถานที่อันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ไว้อย่างดีเยี่ยม งดงามด้วยสถาปัตยกรรมชั้นยอดของทุกยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นโรมาเนสก์ (Romanesque), โกธิค (Gothic), เรอเนสซองส์ (Renaissance), บาโรก (Baroque) และอาร์ตนูโว (Art Nouveau) ซึ่งองค์การ UNESCO  ได้ประกาศให้กรุงปรากเป็นมรดกโลกด้วย      

     
 

ปราสาทปราก (Prague Castle)      
ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของสาธารณรัฐเช็ก ที่ชาวเช็กรักและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในอดีตเคยเป็น ปราสาทของกษัตริย์ ภายในประกอบด้วยสิ่งก่อสร้าง เช่น พระราชวัง โบสถ์ สวนหย่อม พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ปัจจุบันปราสาทปรากได้กลายมาเป็นสถานที่ทำงานของประธานาธิบดี และได้ชื่อว่าเป็นปราสาทโบราณที่ ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย โดยมีความยาวประมาณ 570 เมตร และกว้างประมาณ 130 เมตร   

     
 

มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral)    
ตั้งอยู่ในย่านปราสาทปราก สร้างในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 14 เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่มีความประณีตงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง อันจะเห็นได้จากความตระการตาของประตูแกะสลัก และกระจกสีสเตนกลาส (Stained Glass) บานสูงที่ประดับประดารอบวิหาร

     
 

สะพานชาร์ล (Charles Bridge)  
เป็นสะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา (Vltava) ที่เชื่อมระหว่าง “Old Town” และ “Little Town” มีความยาว 520 เมตร กว้าง 10 เมตร มีตอม่อค้ำยัน 16 ตอ จุดเด่นของสะพานนี้คือรูปปั้น  โลหะของเหล่านักบุญสไตล์บาโรกที่ตั้งอยู่บริเวณสองข้างสะพาน ซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นมีรูปปั้นของ “St. John Nepomuk” ถือเป็นรูปปั้นที่เก่าแก่ที่สุดบนสะพาน เปรียบเสมือนสัญญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงปราก

     
 

จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต (Stara Mesto Square)
สถานที่นัดพบยอดนิยมของชาวปราก บริเวณโดยรอบล้วนเป็นอาคารและวิหารเก่าแก่ อายุราว 600- 700 ปี มีความงดงามและโดดเด่นมาก จนได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้ป็นมรดกโลกด้วย

     
 

อนุสาวรีย์นักปฏิรูปศาสนายานฮุส (Jan Hus Monument)  
เป็นอนุสาวรีย์ของนักปฏิรูปศาสนาชื่อยาน ฮุส (Jan Hus) ท่านผู้นี้ต่อต้านความเหลวแหลกฟุ้งเฟ้อ  ของศาสนาคริสต์นิกายแคธอลิกเมื่อกว่า 500 ปีก่อน จนถูกตัดสินประหารชีวิตโดยการเผาทั้งเป็น เหตุการณ์ นี้ทำให้มีการต่อต้านอำนาจของพวกแคธอลิก จนเกิดเป็นสงครามฮุสไซต์ (Hussite Wars) ระหว่างฝ่ายที่ยึดมั่นต่อคริสตจักรกับฝ่ายที่ต่อต้าน ท่านยาน ฮุส จึงถือเป็นวีรบุรุษที่สำคัญคนหนึ่งของชาวเช็ก 

     
 

โบสถ์เซนต์เวนเซสลาส (St. Wenceslas Chapel)     
เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหารเซนต์วิตัส ถือเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปะในแบบโกธิก ภายในได้รับ    การตกแต่งด้วยภาพเฟรสโก (Fresco) และอัญมณีทีค่ากว่า 1,345 ชิ้น นอกจากนี้ยังเป็นที่เก็บพระศพของ   บรรดากษัตริย์ในอดีตด้วย 

     
 

พระราชวังเก่า (Old Royal Palace)    
เป็นอาคารที่ต่อเนื่องมาจากโบสถ์เซนต์วิตัส สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของราชวงศ์ โดยภายในแบ่ง  ออกเป็นหลายส่วนและหลายชั้น นักท่องเที่ยวนิยมเข้าเยี่ยมชมบริเวณ “Vladislav Hall” ก่อสร้างด้วยศิลปะยุคโกธิก มีเพดานเป็นลายดอกไม้และกระจกบานสูงอย่างสวยงาม

     
 

โบสถ์เซนต์จอร์จและคอนแวนต์ (St. George’s Basilica and Convent)
โบสถ์แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นส่วนของปราสาทปรากที่เก่าแก่ที่สุด ตัวโบสถ์ด้านนอกเป็นศิลปะสไตล์บา   โรก แต่ภายในตกแต่งด้วยสไตล์โรมาเนสก์ ส่วนของเซนต์จอร์จคอนแวนต์นั้น เป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมผลงานสไตล์บาโรกและเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Gallery in Praque)   

     
 

หอนาฬิกา (Town Hall Clock)
ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสเมืองเก่า ซึ่ง
นาฬิกาดาราศาสตร์ของกรุงปรากนี้ เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่เก่าแก่และ  สร้างด้วยความประณีตมากที่สุด ทำหน้าที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับดาราศาสตร์ และอธิบายตำแหน่งการ โคจรของดวงอาทิตย์-ดวงจันทร์ ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเช็ก

     
   

 

     
 
 
 
 
       
       
  Tel: 02-3201745-6, 085-666-3963 Fax: 02-3201747 Email: booking.happygroup@gmail.com