ฮังการีเป็นประเทศเล็กๆ ตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปตอนกลาง แถบที่ราบเทือกเขาคาร์ปาเทียน (Carpathian Basin) มีประชากรเพียง 10 ล้านคนเท่านั้น การปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ ดินแดนแห่งนี้ไม่มีเส้นทางออกสู่ทะเล มีอาณาเขตติดกับสโลวัก ยูเครน เซอร์เบีย มอนเตนิโกร โครเอเทีย ออสเตรีย สโลวีเนีย และโรมาเนีย โดยสามารถแบ่งภูมิประเทศเป็น 3 ส่วน ได้แก่ “The Great Plain” เป็นที่ราบต่ำทางตะวันออกและตอนกลาง “The Little Plain” เป็นที่ราบขนาดเล็กทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีแนวเทือกเขาสูงที่สุดชื่อว่า Kekes Teto (สูง 1,015 เมตร) และ “Transdanubia” เป็นพื้นที่เนินเขาสลับกับที่ราบสูง-ต่ำทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ มีแม่น้ำสายสำคัญที่เป็นทั้งแนวเศรษฐกิจและใช้เพื่อการคมนาคมของประเทศ คือ แม่น้ำดานูบ(Danube River) และแม่น้ำทิสซา (Tissa River) ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาล่องเรือชมความงาม

เนื่องจากฮังการีนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันมาก่อน การดำรงชีวิตของชาวฮังกาเรียนในปัจจุบัน จึงเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างยุโรปสมัยใหม่กับวัฒนธรรมดั้งเดิมของฮังกาเรียน-แมกยาร์ (Hungarian-Magyar) คนท้องถิ่นมักจะเรียกดินแดนนี้ว่า “ประเทศของชาวแมกยาร์”  (Country of the Magyars) ซึ่งเป็นชื่อของชาวพื้นเมืองสมัยโรมัน ทำให้ฮังการีมีประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมอันยาวนาน ล้ำค่าด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม ประกอบกับเป็นประเทศขนาดเล็ก จึงสามารถท่องเที่ยวได้โดยง่าย ค่าครองชีพของที่นี่ไม่สูงมาก ราคาที่พัก/อาหาร/การเดินทาง จึงไม่แพง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกุญแจสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

ชื่อทางการ
สาธารณรัฐฮังการี (Republic of Hungary)
เมืองหลวง
บูดาเปสต์ (Budapest)
วันชาติ
15 มีนาคม / 23 ตุลาคม
ภาษาราชการ
ฮังกาเรียน (Hungarian) / มอจยอรูล (Magyarul)
ศาสนาหลัก
คริสต์ นิกายโรมันคาทอลิค
สกุลเงิน
โฟรินต์ (Forint / HUF)

 

 


     
 
 
 
 
       
       
  Tel: 02-3201745-6, 085-666-3963 Fax: 02-3201747 Email: booking.happygroup@gmail.com