กรุงโรม (Rome)
เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ มีความเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมัน เรืองอำนาจเมื่อราว 2,000 ปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิค เนื่องด้วยเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน

     
 

นครรัฐวาติกัน (State of the Vatican City)
ตั้งอยู่ในกรุงโรม เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก นครรัฐวาติกันจัดว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ศูนย์กลางคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (Basilica of Saint Peter)การปกครองเป็นแบบอำนาจเบ็ดเสร็จ โดยอำนาจตกอยู่ที่พระสันตะปาปาแต่เพียงผู้เดียว จะหมดวาระก็ต่อเมื่อสิ้นพระชนม์

     
 

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (Basilica of Saint Peter)
เรียกกันสั้นๆว่าเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกา (Saint Peter's Basilica) เป็นมหาวิหารหนึ่งในสี่ของมหาวิหาร หลักในกรุงโรม ตั้งอยู่ในนครรัฐวาติกัน ใจกลางกรุงโรม เป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปา

     
 

น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain)
ตั้งอยู่ในกรุงโรม เป็นน้ำพุแบบบาโรก (Baroque) ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโรม มีความสูง 25.9 เมตร และ    กว้าง 19.8 เมตร กลางน้ำพุจะมีงานแกะสลักหินอ่อนเป็นรูปเทพเจ้าเนปจูน (Neptune) ประทับบนรถม้ามีปีก  ซึ่งซ่อนความหมายเอาไว้ว่าจะนำพาความเจริญมั่งคั่งมาสู่กรุงโรม นอกจากนั้นยังมีความเชื่อว่าหากโยนเหรียญหนึ่งเหรียญลงไปในสระน้ำพุแห่งนี้ ก็จะสามารถขอพรให้สมหวังได้หนึ่งประการ นักท่องเที่ยวจึง นิยมมาโยนเหรียญเพื่ออธิษฐาน

     
 

สนามกีฬากรุงโรม(Roman Colosseum)
หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ตั้งอยู่ในกรุงโรม เป็นสนามกีฬากลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในสมัยโบราณ      สร้างโดยจักรพรรดิเวสปาเซียน(Vespasianus) รูปร่างเป็นอัฒจันทร์ครึ่งวงกลม โครงสร้างใช้อิฐและหินขนาดใหญ่ วัดโดยรอบยาว 527 เมตร สูง 57 เมตร   มีจำนวน 4 ชั้น สามารถจุผู้ชมได้ถึง 55,000 คน และยังมี    ห้องใต้ดินเอาไว้ขังนักโทษและสิงโตหลายร้อยห้องด้วย สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับ  ทอดพระเนตรการแสดงกีฬาและประลองฝีมือต่างๆของบรรดาเหล่าทาส-นักโทษ

     
 

หอเอนเมืองปิซา (Leaning Tower of Pisa)  
ตั้งอยู่ที่เมืองปิซา ในจัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Del Duomo) หอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก รูปร่างเป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว สูง 55.86 เมตร น้ำหนักรวม      14,500 ตัน มีบันได 293 ขั้น เอียง 3.97 องศา ยอดของหอห่างจากแนวตั้งฉาก 3.9 เมตร ใช้เวลาสร้างนานถึง 177 ปี โดยหอเอนเมืองปิซาถูกประกาศให้เป็นมรดกโลก และยังเป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง นอกจากนี้หอเอนเมืองปิซายังช่วยให้ “Galileo” นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียนผู้มีชื่อเสียงของโลก ได้ทดลอง ความจริงเรื่องแรงโน้มถ่วงเป็นผลสำเร็จอีกด้วย

     
 

วิหารดูโอโม่ (Duomo Cathedral)
ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองมิลาน (Milan) วิหารแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอิตาลีและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ความยาวประมาณ 157 เมตร สามารถจุคนได้ถึง 40,000 คน ใช้ ระยะเวลาการก่อสร้างยาวนานกว่า 500 ปี นับเป็นสิ่งก่อสร้างในยุคอาณาจักรโรมันรุ่งเรือง

     
 

เมืองเวนิส (Venice)  
เป็นเมืองหลวงของแคว้นเวเนโต (Veneto) ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆจำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย (Venetian Lagoon) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียตริก (Adriatic Sea) ทางตอนเหนือของอิตาลี ความสวยงามทางธรรมชาติทำให้เมืองนี้ได้รับ ฉายามากมาย ได้แก่ ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายน้ำ (City of Water),  เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges) และเมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light) นักท่องเที่ยวห้ามพลาดกับ กิจกรรมการล่องเรือ “Gondola” ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการมาเยือนเวนิส ผ่อนคลายไปกับทัศนียภาพ อันสวยงามของสองฝั่งคลอง เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ที่มีสีสันสวยงาม

     
 

เมืองฟลอเรนซ์ (Florence)  
“ฟลอเรนซ์” แปลว่าดอกไม้ในภาษาอิตาลี ฟลอเรนซ์เป็นเมืองหลวงของแคว้นทัสกานี (Tuscany)    ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์โน (Arno River) ในยุคกลางเมืองนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการเงิน นอกจาก นั้นฟลอเรนซ์ยังเป็นศูนย์กลางทางศิลปะ รู้จักกันในนามว่า “Athens” ในปี พ.ศ. 2525 เมืองฟลอเรนซ์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เนื่องด้วยเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมอันยาวนาน ปัจจุบันเมืองนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางของผู้นำแฟชั่น, นักออกแบบเสื้อผ้า, นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์, ช่างฝีมือ, ศิลปิน และสถาปนิกมากมาย

     
     
     
     
 
 
 
 
       
       
  Tel: 02-3201745-6, 085-666-3963 Fax: 02-3201747 Email: booking.happygroup@gmail.com